Điều kiện và thủ tục khi làm thẻ Visa Debit của Eximbank

Thẻ Visa debit Eximbank nó là thẻ ghi nợ quốc tế được Eximbank phát hành cho những khách hàng sử dụng để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ, mua sắm, hoặc rút tiền mặt.

→  Xem thêm:  Thẻ Visa Debit là gì?

thebank_dieukienvathutuckhilamthevisadebitcuaeximbank_1459825771
Điều kiện và thủ tục khi làm thẻ Visa Debit của Eximbank

1. Điều kiện làm thẻ Visa Debit Eximbank

Đối với thẻ chính
  • Là cá nhân người Việt Nam hay nước ngoài cư trú tại Việt Nam và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và chịu trách nhiệm dân sự theo đúng các quy định của pháp luật.
  • Hoặc có tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại Ngân hàng Eximbank.
  • Đồng ý chấp hành quy định về phát hành thẻ Visa Debit, quản lý, sử dụng và thanh toán thẻ Quốc tế của Eximbank.
  • Chủ thẻ phải đồng ý ký hợp đồng sử dụng thẻ với bên Ngân hàng Eximbank.
Cá nhân phát hành thẻ Visa Debit Eximbank phải đăng ký thấu chi phải và có nguồn thu nhập ổn định, bảo đảm trả nợ trong thời hạn được cấp hạn mức thấu chi và sử dụng dịch vụ trả lương, trợ cấp về xã hội qua tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại chi nhánh Eximbank nơi đăng ký thấu chi. Chủ thẻ chính có quyền phát hành tối đa hai hoặc 03 thẻ phụ. Thẻ có thời hạn là 3 năm.

Đối với thẻ phụ
  • Chủ thẻ phụ phải là cá nhân có năng lực hoặc hành vi dân sự đầy đủ theo quy định hiện hành của pháp luật như: Có năng lực hành vi dân sự và tuổi đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi, được người đại diện theo pháp luật của người đó chấp thuận về việc sử dụng thẻ Visa Debit.
  • Đồng ý chấp hành quy định về phát hành, quản lý, sử dụng và thanh toán thẻ Quốc tế của Eximbank.
  • Là chủ thẻ phụ được chủ thẻ chính cam kết thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến việc sử dụng thẻ.

2. Thủ tục phát hành thẻ Visa Debit Eximbank

  • Giấy đề nghị phát hành và kiêm hợp đồng sử dụng thẻ quốc tế (theo mẫu của Ngân hàng).
  • CMND/Hộ chiếu, và thị thực nhập cảnh còn hiệu lực (đối với người nước ngoài).
Bài viết trước
Bài viết sau